Stížnost na postup vyřizování žádosti z 29. 7. 2004

Stížnost na postup vyřizování našeho podání „Žádost o poskytnutí informace podle Zákona 106/1999 Sb.” z 29. 7. 2004.


Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Řetová 6. září 2004Stížnost na postup vyřizování našeho podání „Žádost o poskytnutí informace podle Zákona 106/1999 Sb.“ z 29. 7. 2004

   Vaším dopisem KrÚ/2004/OSRK z 18.8. 2004, s opakovaným odkazem na neexistující odstavec 2c), §14, zákona 106/1999 Sb., nám znovu odmítá zpřístupnit odbor strategického rozvoje přesně specifikované informace v našem dopise 29.7. 2004. Jiný postup, nahlédnutí do spisů a případné pořizování kopií jsme odmítli a znovu odmítáme. Proto náš druhý dopis nelze považovat za novou žádost podle § 14 odst.1.
   Opožděně, viz § 6 odst. 1, zákona 106/1999 Sb., jsme obdrželi odkaz na zveřejněnou informaci – námi požadovaný dokument pod číslem 1.

   Naším dopisem z 16.8. jsme znovu upřesnili, že požadujeme pouze dokumenty, které jsou evidentně k dispozici v elektronické podobě, jak je uvedeno v poznámce pořizovatele dokumentu, kterým je Krajský úřad Pardubického kraje, OSRK: „SEZNAM RELEVANTNÍCH POSUDKŮ A PODKLADŮ ke Konceptu ÚP VÚC Pk, Příloha zprávy do ZPk dne 18.12. 2003“. Z výše uvedených důvodů trváme podle § 14 odst. 3 c) na poskytnutí požadovaných dokumentů, v našem dopise z 29.7. uvedených pod č. 2 – 7, na paměťových médiích CD ROM a žádáme o jejich zaslání neprodleně na výše uvedenou adresu.