Připomínky k Návrhu ÚP VÚC Pardubického kraje

Podle zákona 50/1976 Sb., §22 odstavce 1, zasíláme připomínky a námitky k vedení trasy rychlostní silnice R 35 v úseku Zámrsk – Mohelnice a nesouhlasíme s vymezením trasy tranzitní komunikace R 35 podle varianty A.
Krajský úřad Pardubického kraje
odbor strategického rozvoje kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice

Řetová 20. ledna 2006Věc: Připomínky k Návrhu ÚP VÚC Pardubického kraje

   Podle zákona 50/1976 Sb., §22 odstavce 1, zasíláme připomínky a námitky k vedení trasy rychlostní silnice R 35 v úseku Zámrsk – Mohelnice a nesouhlasíme s vymezením trasy tranzitní komunikace R 35 podle varianty A.

- Tato trasa je vedena v území Vysoké Mýto – Třebovice mimo tradiční dopravní urbanistický koridor. Došlo by zde k výraznému narušení kvalitního přírodního a krajinného území. V podélném směru, v blízkosti obydlí obce Řetová, bude zatěžovat obyvatele nadměrným hlukem a zplodinami při zdolávání obousměrného převýšení řádově několika desítek metrů. Protože je v tomto katastru vedena složitým terénem, bude celkové množství imisní i hlukové zátěže pro obec masivním zhoršením životních podmínek obyvatel.

- Nedostatečné vzdálenosti od stávající obytné zástavby jsou u varianty A rychlostní silnice R 35 především v prostoru Českých Heřmanic, Sloupnice, Řetové, Lhotky, Rybníka a Třebovice. Obce dlouhodobě poškodí intenzivní doprava při stavbě, protože kolem nevedou jiné komunikace než stávající silnice III. třídy a místní komunikace, které budou při nadměrném zatížení dopravou materiálu a přesuny stavební techniky zničeny.

- Pro zimní údržbu tranzitních komunikací jsou intenzivně používány chemikálie, které nevhodným umístěním silnice R 35 podélně blízko nad obcí budou znehodnocovat přilehlé zemědělské pozemky a kontaminované povrchové vody místní potok Husí krk v Řetové a vodní zdroje pitné vody ve Sloupnici.

- V katastru obce Řetová jsou zakresleny celkem tři dopravní trasy v jednom prostoru. Průplav D-O-L pro vodní cestu, železniční vysokorychlostní trať a mezinárodní rychlostní silnice. Pro všechny účely nelze bez masivního poškození toto území včetně ochranného pásma rezervovat. Proto nelze trasu A rychlostní silnice R 35 v této podobě do územního plánu schválit. Zásadním řešením je přemístit stavbu do jiného koridoru, přibližně podle trasy C.

- U plánované trasy plavebního kanálu D-O-L jsou předpokládány plavební tunely, které by nebylo možné křížit s již vybudovanou silnicí nebo vysokorychlostní tratí. Tento problém návrh ÚP VÚC Pk neřeší a naprosto podceňuje rizika a stavební složitosti v katastru obce Řetová. Řešením je přemístit stavbu rychlostní silnice R 35 v úseku Zámrsk – Mohelnice podle trasy C.

- Vedle přímých vlivů na kvalitu životních podmínek by došlo k zbytečné fragmentaci krajiny a nadměrnou výstavbou by zmizely plochy, které se vyznačují značnou biologickou rozmanitostí.

- S přihlédnutím na masivnost investičních záměrů soustředěných do katastru obce Řetová jsou ohroženy významné krajinné prvky. Ojedinělá populace ohroženého druhu dřeviny jalovce obecného, opukové osypy a drobivé vápnité slínovce s výskytem vzácných druhů teplomilné a vápnomilné květeny, např. na jihozápadním svahu u Řetové unikátní lokalita teplomilných společenstev svazu Bromion erecti.

- Variantu A rychlostní silnice R35 přes obec Řetová hodnotíme ze všech záměrů v této lokalitě jako zásah s nejvíce devastujícími dopady na přírodu a životní podmínky obyvatel. Návrh ÚP VÚC Pk v této své části nezabezpečuje soulad přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území. Došlo by zde k trvalému a nezvratnému zásahu do krajinného rázu, majícímu za následek snížení přírodní hodnoty území a snížení kvality života zejména v katastru obce Řetová.

- Z návrhu územního plánu Pardubického kraje jasně vyplývá, že obslužnost jednotlivých sídel kraje zajišťují státní silnice I. třídy. Zlepšení obslužnosti a dopravní situace včetně odstranění závad řeší uspokojivě územní plán u měst obchvaty. Proto považujeme variantu A rychlostní silnice R35 v této části kraje za nevhodnou a nadbytečnou. Naopak stavba rychlostní silnice R35 v úseku Zámrsk – Mohelnice podle trasy C by byla nejšetrnějším zásahem do krajiny.

- Za zásadní dokumenty pro podporu našich připomínek považujeme následující podklady, které má k dispozici pořizovatel i schvalovatel Návrhu ÚP VÚC Pk:
    - posouzení vlivu na životního prostředí
    - 1. vyjádření MŽP ze srpna 2003
    - odborné posudky FD ČVUT a FA ČVUT
    - odborný posudek DHV ČR
    - vyjádření Ministerstva dopravy z roku 2005

   Pro podporu výše uvedených připomínek k Návrhu ÚP VUC Pk uvádíme současně naše námitky vznesené k procesu projednávání konceptu ÚP VÚC Pk, kde se pracovalo podle zákona s variantami rychlostní komunikace R 35 a již tehdy varianta A byla vyhodnocena jako nejméně vhodná, přesto se s ní pracuje i nadále.

- Naše námitky proti schválení severní varianty R 35 do ÚP VÚC Pk byly sděleny v podáních krajskému úřadu Pardubického kraje (6.7. a 14. 7. 2005), na jejichž základě jsme odmítli vyhodnocení SEA pro severní variantu jako nedostatečné. Dohadování konečného znění souborného stanoviska k územnímu plánu na základě došlých vyjádření i stanovisek dotčených orgánů (KHS) směřovalo účelově k průchodnosti severní varianty R 35 s odkazem na řešení rozporů s předpisy až v procesu EIA.

- Koncept ÚP VÚC Pk z tohoto hlediska varianty tras rychlostních komunikací byl schválen na základě jen velmi obecného hodnocení, protože v oblasti vlivů na obyvatele a zdravotních rizik nebyla dokumentace SEA kvalifikovaně posouzena.

- Tento postup evidentně odporuje zákonnému požadavku na rovnocenné variantní hodnocení ve fázi strategického záměru. Tímto způsobem rozhodování bylo docíleno pouze účelové dohody v zájmu pokračování přípravy ÚPD. Z výše uvedených důvodů znovu upozorňujeme, že byl obsah souborného stanoviska schválen, ale je v rozporu se zákonem. Souborné stanovisko tudíž neobsahuje žádné zdůvodnění k negativnímu výsledku SEA pro severní variantu R 35. Doporučení SEA i vyjádření odborníků, aby se současně provedlo hodnocení EIA a pak rozhodlo o nejlepší variantě nebylo krajským úřadem akceptováno.

- K výše uvedenému postupu rovněž podaly obce, občanská sdružení i občané žádost podle zákona 129/2000 Sb. o krajích (26.7. 2005), na nové projednání konceptu ÚP VÚC Pk, které však nebylo provedeno. Důvody podání 4434 občanů nebyly schvalovatelem dostatečně prověřeny, ačkoli obsahovalo nové skutečnosti. Podání bylo pouze předáno pořizovateli k evidenci.

- Z celého průběhu projednávání ÚPD je zřejmý negativní vliv předběžného rozhodnutí zastupitelstva z prosince roku 2003 ve věci výběru trasy A rychlostní silnice R 35 na celkovou nízkou kvalitu řešení dopravní infrastruktury v Návrhu ÚP VÚC Pk, bez přihlédnutí k novým skutečnostem a zvláště k očekávaným závažným problémům s případným schvalováním technické dokumentace a při samotném stavebním řízení.