Poslední možnost napravit chybu

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové mohou z vlastní zkušenosti potvrdit, že se zásadními projekty v územní plánovací dokumentaci Pardubického kraje nejsou občané, kterých se především týkají, dostatečně podrobně seznamováni. Zákony sice přesně popisují co a jak musí kraj udělat, ale v praxi se ukazuje, že je toto byrokratické minimum pro veřejnost nedostatečné. Jde zejména o předpis pro úředníky a státní instituce. Většinou až po uplynutí všech lhůt se začne širší veřejnost postupně dozvídat nepříjemné detaily a pak teprve protestovat hlavně proti negativním dopadům na životní podmínky. Občanům pak už zbývají jen obecné zákonné prostředky, aby se domáhali svých požadavků, případně je musí řešit soudní cestou.
Všemu by se předešlo, kdyby výměny informací o projektech a o změnách životních podmínek občanů probíhaly nejen podle zákona, ale více také na úrovni samosprávy. Při hlasování o výběru optimálního koridoru pro tranzitní silniční dopravu, která má vést Pardubickým krajem se řídili zastupitelé převážně stranickými pokyny. ODS a KSČM daly dohromady o 5% více hlasů a prosadily od začátku spornou severní variantu. Samotní občané se navíc od zastupitelů nic podstatného nedozvěděli ani při veřejném projednávání při posledním zasedání krajského zastupitelstva. Diskuse k požadavku 4443 občanů Pardubického kraje na nové projednání územního plánu vůbec nebyla. Přitom zastupitelský systém je založen na obousměrné komunikaci poslanců s voliči. Jenže i zde dochází k významnému zjednodušování a krajským zastupitelům stačí k rozhodování jen povrchní informace.

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové proto upozorňují, že připomínky k územnímu plánu, který bude již v únoru příštího roku předkládat Krajský úřad zastupitelstvu k definitivnímu schválení, budou uzavřeny pro veřejnost již 7.února 2006. Návrh Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje bude vystaven k veřejnému nahlédnutí od 23. 12. 2005 do 23. 1. 2006 na Krajském úřadu v Pardubicích a na Městském úřadu v České Třebové. Dálkový přístup bude umožněn na internetové adrese kraje. Stanoviska, připomínky, případně námitky mohou občané zasílat na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, a to i v elektronické formě. Projednávání územního plánu Pardubického kraje nejvíce zviditelnila jedna z nejdiskutovanějších otázek - volba severní varianty rychlostní komunikace R 35 mezi Vysokým Mýtem a Třebovicí. Celý problém se táhne již od roku 1998. Jednotlivé kroky předepsané procedury přípravy a schvalování územní plánovací dokumentace byly sice provedeny, ale výsledek je v případě řešení tranzitní dopravy celkově špatný. Přitom tato volba znamená zároveň odmítnutí jižní varianty, jejíž návrh vznikl právě v průběhu projednávání a byl reakcí na ostatní horší návrhy. Možná právě proto se tomuto jednoduchému řešení nedostává podpory některých politiků, kteří se semkli v odmítavém postoji kolem svého původního rozhodnutí.

Občané deseti dotčených obcí vytrvale žádají od vedení kraje kvalifikované posouzení ještě nyní, v době strategického plánování a schvalování záměru. Upozorňují na budoucí problémy při realizaci s ohledem na nedostatky projektu v posouzení vlivu na životní prostředí. Možná toto stručné sdělení krajských úředníků zastupitelé při schvalování severní varianty přehlédli, ale my tuto informaci považujeme za zásadní ve prospěch varianty jižní.

14. 12. 2005 - Zpráva pro tisk