Dopis veřejnému ochránci práv

Dopis veřejnému ochránci práv s dovoláním se práva na spravedlivý proces projednání žádosti 4434 občanů Pardubického kraje podle Zákona 129/2000 a všech předchozích připomínek veřejnosti proti přijetí Souborného stanoviska s pokyny pro dokončení návrhu ÚP VÚC Pk a proti rychlostní komunikaci R 35.


Kancelář veřejného ochránce práv
Údolní 658/39
602 00 Brno

Řetová 9. 10. 2005Věc: Stížnost na postup projednávání Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje (ÚP VÚCPk)

   Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo Souborného stanovisko s pokyny pro dokončení návrhu ÚP VÚC Pardubického kraje – (dále SSt) a přijalo na svém 6. zasedání usnesení Z/69/05 Zastupitelstva Pardubického kraje k bodu 18. ÚP VÚC Pardubického kraje, kterým v bodě 2 byla schválena severní varianta rychlostní komunikace R 35.

   V průběhu projednávání Konceptu ÚP VÚC Pk do 23.3. 2003, byly podány nesouhlasné připomínky veřejnosti s tzv. severní variantou R 35 od Vysokého Mýta do Mohelnice. Pořizovatel Konceptu a SSt – Krajský úřad je vypořádal tak, že je bez jakýchkoliv dalších úprav předal k dispozici schvalovateli SSt – Zastupitelstvu Pardubického kraje.

   Podle našich informací Zastupitelstvo schvalovalo pouze důvodovou zprávu připravenou opět Krajským úřadem, takže podle našeho názoru se řádně neseznámilo se všemi připomínkami veřejnosti, a proto jeho rozhodnutí pokládáme za neobjektivní a žádali jsme podle zákona 129/2000 Sb. o krajích, §12, odst. 2, písmeno d) o nové projednání SSt.
Žádost 4434 občanů Pk byla předána Krajskému úřadu 26.7. 2005.

   Obrátili jsme se rovněž na Ministerstvo vnitra ohledně výkonu dozoru nad výkonem samostatné působnosti podle zákona č. 129/2000Sb. o krajích (náš dopis z 15.9. 2005 včetně příloh našich předchozích stížností Krajskému úřadu v Pardubicích, v kterých uvádíme konkrétní závady v dokumentach pořizovatele schvalovaného stanoviska).

Obracíme se nyní na Úřad veřejného ochránce práv jejikož naše sdružení je také jedním z právních subjektů, žádajících o nové projednání Konceptu ÚP VÚC Pk, které nebylo podle zákona 129/2000 Sb. řádně provedeno. Na svém zasedání dne 8. 9. 2005 usnesením Z/86/05 vzalo Zastupitelstvo pouze náš požadavek na vědomí, spolu s důvodovou zprávou pro jednání zastupitelstva a s informací o založení našeho požadavku ad acta.Zdůvodnění stížnosti Veřejnému ochránci práv:

-    důvodovou zprávu pro schvalovatele zpracoval pořizovatel, jehož předchozí činnost je předmětem našich stížností

-    důvodová zpráva vykazuje závažné nepřesnosti a uvádí Zastupitelstvo v omyl, což vedlo k tomu, že nepřikročilo k novému projednání SSt podle naší žádosti

-    pořizovatel pokračuje v procesu schvalování, aniž by nám sdělil výsledky vyřízení našich stížností k nesrovnalostem v podkladech pořizovatele a neinformuje o tom ve zprávě Zastupitelstvo (naše stížnost z. 6.7. 2005 a 14.7. 2005 a náš dopis z 26.7. 2005)

-    požadavek na nové projednání Konceptu ÚP VÚC Pk byl předán 26.7. 2005, takže ve zprávě uvedené tvrzení, že občany požadované projednání věci bylo završeno 16.6. 2005 uvádí zastupitele v omyl a vede k neobjektivním závěrům

-    požadavek občanů a našeho sdružení upozorňuje na novou skutečnost , že Zastupitelstvo jako schvalovatel, schválilo SSt s chybnými a nesprávnými údaji (z nichž některé byly předem Krajskému úřadu shora uvedenými dopisy sděleny)

-    Krajský úřad využívá k potlačování práv a svobod občanů na řádné projednání jejich záležitosti neprůhlednosti procesů mezi výkonem samostatné působnosti a přenesené působnosti při schvalování SSt

-    pokračování dalšího procesu bez řádného projednání všech požadavků občanů směřujícím na postup projednávání Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje (ÚP VÚCPk) není v souladu se zákony   Žádáme proto Veřejného ochránce práv o zásah ve prospěch splnění požadavku občanů podle zákona 129/2000 Sb. Tohoto práva využili občané a občanská sdružení až po předchozím vyčerpání jiných zákonných možností, které nevedly k nápravě v projednávání jejich připomínek, žádostí a stížností Krajskému úřadu v Pardubicích a dalším státním institucím.

   Věříme, že se váš úřad bude naší záležitostí vážně a s ohledem na aktuálnost probíhajích procesů také co nejdříve zabývat.