Připomínky veřejnosti mizí v černé díře

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové zaznamenali další posun v přípravě urychlení výstavby státní tranzitní komunikace vedoucí Pardubickým krajem do kraje Olomouckého. Vláda totiž přistoupila k ustavení řídícího výboru pro rychlostní komunikaci R 35, v kterém bude zastupovat občany kraje hejtman. Ten se sice stále ohání většinovým stanoviskem 55% hlasů pro severní variantu, ale stát chce naopak financovat rychleji a jednodušeji realizovatelnou variantu jižní.


Jsou zde také ještě i samotní občané deseti dotčených obcí, kteří proti vedení severní varianty přes svoje obce trvale protestují. Odmítají zpolitizování výběru trasy a protažení tranzitní dopravy zbytečně co nejblíže k pár městům Ústeckoorlicka. Občané nesouhlasí s rozhodnutím kraje a zcela chápou vládní strategii, která vede dopravu přirozeným jižním směrem. Urychlené přijetí požadované změny by bylo ve prospěch obyvatel Pardubického kraje i velké většiny veřejnosti.

Přesvědčit však krajské zastupitele o změně jejich současných politických záměrů a o větší celospolečenské prospěšnosti a výhodnosti rychlého řešení bude zřejmě ještě náročné. Jasně to dokazuje vyjádření krajského zastupitele Popelky z Poličky, který se odvolává na odborníky, podle jejichž doporučení hlasoval. Jeho zjednodušený pohled na výběr severní trasy se opírá hlavně o poslední „soukromý“ posudek inženýra Kolouška, na který se převážně zastupitelé odvolávají. Pokud by však zastupitelé dočetli i jeho druhou část od firmy Evernia až do konce, nemohli by být se svým verdiktem tak brzo a jednoduše hotovi. V posudku se totiž uvádí, že odborníci považují za „naprosto nezbytné, aby konečnému rozhodnutí o výběru některé z variant předcházelo posouzení vlivů těchto záměrů podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění (projektová EIA na obě varianty).“
Tento doporučený postup však zastupitelstvo kraje nedodrželo a nedočkavě schválilo severní variantu.

Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové se s dosavadním postupem kraje také nesmířili a požádali Ministerstvo vnitra o přezkoumání celého procesu schvalování Souborného stanoviska k územnímu plánu Pardubického kraje. K vyjasnění bude muset dojít co nejdříve, protože musí být jasno i pro obce, jejichž územní plány jsou s vyšším územním celkem propojeny. Vypořádání připomínek obcí, občanských sdružení i občanů podle zákona se stalo jen pouhou formalitou. Pořizovatel územního plánu četné námitky a petice zaevidoval a předal schvalovateli, kterým je krajské zastupitelstvo. Velký balík protestů a nesouhlasu veřejnosti se severní variantou R 35 se od pořizovatele územního plánu na stranu zastupitelstva dostal jednoduchým prohlášením, že „pořizovatel bere na vědomí obsah vyjádření a bez jakýchkoliv úprav jej zahrnuje do přílohy Souborného stanoviska. Tím jeho obsah poskytuje k dispozici schvalujícímu orgánu.“ Zastupitelstvo se však detaily vůbec nezdržovalo, protože podle našeho názoru před hlasováním celý elaborát Souborného stanoviska četl ze zastupitelů jen málokdo.

Jsme přesvědčeni, že připomínky veřejnosti mizí nenávratně v černé díře komunikace mezi krajským úřadem a zastupitelstvem. Podklady pro rozhodování krajských zastupitelů nejsou předkládány kompletní a srozumitelné. Jak se potvrdilo při posledním rozhodování zastupitelstva o globálním řešení státní tranzitní dopravy v územním plánu Pardubického kraje, účelové posudky k správným rozhodnutím nevedou.

4. 10. 2005 - Zpráva pro tisk