Dopis na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Stížnost na postup podle - Č.j. 33506/2004-63/3155. Vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu souborného stanoviska s pokyny pro dokončení návrhu územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje.


Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské nám. 6,
110 15 Praha 1

Řetová 22. 7. 2005

Věc: Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské nám. 6,
110 15 Praha 1

Řetová 22. 7. 2005

Věc: Stížnost na postup podle - Č.j. 33506/2004-63/3155. Vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu souborného stanoviska s pokyny pro dokončení návrhu územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje

Krajský úřad Pardubického kraje - odbor strategického rozvoje kraje, (dále jen pořizovatel) požádal dne 4. 11. 2004 (dopis č.j. KrÚ/1150/2002/OSRK) Ministerstvo pro místní rozvoj o vyjádření k návrhu souborného stanoviska s pokyny pro dokončení návrhu územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje ve smyslu § 21 odst.5 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a §13 odst. 4 vyhlášky č.135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 570/2002 Sb., (dále jen vyhláška).

Ministerstvem pro místní rozvoj vydané doporučení na základě kladných stanovisek a dohod s dotčenými orgány státní správy konstatuje soulad s právními předpisy. Podle našich zjištění však Souborné stanovisko ÚP VÚC Pk v přílohách A až G vykazuje vady, které nás vedou k naší stížnosti a k žádosti zastavení dalšího schvalovacího procesu.

Žádáme proto o novou důkladnou kontrolu Vyhodnocení procesu projednání Souborného stanoviska ÚP VÚC Pk v přílohách A až G, vyhodnocení připomínek institucí a správců sítí, návrh rozhodnutí o námitkách orgánů územního plánování, vyhodnocení připomínek sousedních orgánů územního plánování, návrh rozhodnutí o námitkách vlastníků.

Zjištění:
příloha A) – Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy, včetně stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování a stanoviska MŽP o hodnocení vlivů na ŽP – poř. č. 12 - Podmíněné souhlasné stanovisko KHS Pardubice nebylo dodrženo a pozdější dohoda z 23. 9. 2004 čj. 4090-215/04 není souhlasným stanoviskem k SEA (příloha G);

příloha C) – Návrh rozhodnutí o námitkách orgánů územního plánování, je v rozporu se Zákonem 50/1976 Sb. uveden pod číslem 40, str. 78, dopis starosty města Ústí nad Orlicí, který svým obsahem není stanoviskem orgánů územního plánování, ale pouze prohlášením fyzických osob, pro které tito veřejní činitelé účelově využili svého postavení statutárních zástupců měst a subjektů Města Ústí nad Orlicí a okresu Ústí nad Orlicí.