Vítáme Vás na stránkách občanského sdružení Ochránci přírody údolí Husího krku

Nejčtenější

Zobrazeno   -   5677x
Zobrazeno   -   5426x
Zobrazeno   -   5420x
Zobrazeno   -   5324x
Zobrazeno   -   5294x

Odkazy

Další informace

OPÚHK
 

Přehled vývoje událostí po schválení Územního plánu
VÚC Pardubického kraje dne 14. 12. 2006.

    20.6. 2007
Nejvyšší správní soud ČR potvrdil, že stavební uzávěry vydané obcemi na konci roku 2006 ještě podle starého stavebního zákona č. 50/1976 Sb.jsou platné a mají nadále účinnost. Nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. platný od 1. 1. 2007 neřeší jejich případné rušení ani neobsahuje přechodná ustanovení. Podle obecných právních zásad jsou přijatá opatření osmi obcí na Orlickoústecku proti severní variantě rychlostní silnice R35 platná a účinná.

    18.6. 2007
bylo na kontrolním dnu v Pardubicích mimo jiné řečeno následující: "Rychlostní silnice R35 je páteřní komunikací a je důležitá nejen pro náš kraj, ale pro celou Českou republiku,“ řekl při jednání Roman Línek a pokračoval: „Pardubický kraj má schválený územní plán se všemi potřebnými stanovisky. Nahlas říkáme: „Jsme připraveni“, ale míč není bohužel na naší straně hřiště.“ S podobnými pocity vystoupil i náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Ivo Toman: „Pozval jsem mezi nás i starosty čtyř obcí, které leží na trase současné I/35. Tyto obce trápí nárůst dopravy, hluková zátěž i malá bezpečnost provozu. Proto se i za ně ptám – kdy bude R35 hotová?“ Na to odpověděl Miroslav Vebr, ředitel ŘSD - závodu Pardubice: A pokud vše půjde za optimálních okolností, mohli bychom v roce 2009 pokračovat s výstavbou směrem na Zámrsk a dále na východ. Zatím ale nevíme, kde v Zámrsku budeme končit. Je nutné co nejdříve vyřešit trasování R35 kolem Vysokého Mýta.“

    6.6. 2007
jsme obdrželi plný text smlouvy (ke stažení ve formátech:  SOD SUDOP PRAHA.doc a SOD SUDOP PRAHA.pdf) uzavřené mezi Krajským úřadem a SUDOP a.s.
Z obsahu smlouvy jasně vyplývá, že Pardubický kraj neobjednává "Prověření optimálního koridoru R35 v úseku Zámrsk-Dětřichov u Moravské Třebové“ , ale návrh zcela nové trasy, která by vedla zčásti severním koridorem, kde jsou stavební uzávěry. Tento postup je v rozporu s platným ÚP VÚC Pardubického kraje, s veřejnou vyhláškou kraje, s usnesením č. Z/199/06 krajského zastupitelstva i s platnými vyhláškami příslušných obcí.

    5.6. 2007
uvádí v deníku PRÁVO Ivo Toman (ODS), náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za oblast dopravy:
"Na silnici I/35 se dnes pohybuje na 30 tisícíc vozů za den. Nebudou-li státní instituce v Praze brát naše území vážně a nezrychlí přípravu výstavby rychlostní komunikace R35 a pokračování dálnice na Polsko, situace hrozí kolapsem". Toto veřejné prohlášení je v zásadním rozporu s jeho dosavadními konkrétními kroky, kterými sám významně zkomplikoval přípravu silnice R35 v úseku Vysoké Mýto -Staré Město na Moravě. Místo toho, aby vyžadoval v Praze postup podle platného územního plánu, dává Ministerstvu důvody k pochybnostem, aby se přípravy v tomto úseku vůbec nekonaly. Ohrožení kolapsem tak nese výrazný rukopis autora výše uvedeného výroku.

    10.5. 2007
nám Krajský úřad sdělil, že pro Pardubický kraj zpracovává SUDOP PRAHA a.s. k termínu 31.12. 2007 dopravní studiii "Prověření optimálního koridoru R35 v úseku Zámrsk-Dětřichov u Moravské Třebové", za cenu 2 249 100,- Kč včetně DPH.

    24.4. 2007
se usnesla Rada města ve Vysokém Mýtě následovně. "Podpoří takové řešení trasy R35 kolem Vysokého Mýta, které povede k rychlému vyvedení transitní dopravy mimo Vysoké Mýto". V souladu s platným územním plánem VÚC Pardubického kraje následuje celkem pochopitelné upřesnění. "V případě tzv. jižní varianty město požaduje, aby realizace úseku obcházející Vysoké Mýto a Hrušovou byla provedena společně s první etapou R35 z Opatovic do Zámrsku." V závěru usnesení se také objevil obvyklý požadavek města pro případ vedení trasy R35 severně od Vysokého Mýta, "aby toto řešení obsahovalo i bezodkladné pokračování na obchvatu I/35 jižně od Vysokého Mýta."

    18.4. 2007
nám sděluje ministr dopravy prostřednictvím svého náměstka, že bude dávat přednost přípravě úseků silnice R35, kde se nepředpokládá změna územního plánu. Zdržuje se tak příprava v úseku Vysoké Mýto - Staré Město na Moravě, kde se může čekat na výsledek dopravní studie pořizované krajem až do 31.12. 2008.

    28.3. 2007
občanské sdružení obdrželo názor generálního ředitele ŘSD ČR, že otázka R35 je jednoznačnou prioritou a jedině vybudováním R35 může Česká republika udržet kontinuální rozvoj hospodářství a také jedině tak odlehčí a vůbec umožní uvést do žádoucího stavu dálnici D1.

    21.2. 2007
byla na 7. jednání vlády předložena „Informace o stavu přípravy a realizace rychlostní silnice R35 na území Pardubického kraje“, kde se ke stavbě v úseku „Zámrsk – Mohelnice“ uvádí:
Dne 14.12.2006 schválilo zastupitelstvo Pardubického kraje ÚP VÚC Pardubického kraje a tímto usnesením schválilo vedení R35 v jižní trase s tím, že zároveň schválilo pořízení změny územního plánu. Předmětem změny má být hledání a prověření nejoptimálnější trasy R35 v oblasti Vysokomýtska a Litomyšlska. S tím souvisí i otázka přeložky silnice I/35 – obchvatu Vysokého Mýta (zpracování dokumentace pro stavební povolení DSP bylo pozastaveno z důvodu nesouladu s územním plánem a nemožnosti získání územního rozhodnutí).
Časový harmonogram zahajování výstavby jednotlivých úseků
Sedlice – Opatovice……….2006 (zahájeno)
Opatovice – Časy…………..2010
Časy – Ostrov……………....2010
Ostrov – Zámrsk…………...2011
Zámrsk – Opatov…………..2012
Opatov – Staré Město……..2012
St. Město – Mohelnice…….2012

    6. 2. 2007
sdělilo Ministerstvo dopravy následující výklad k postupu kraje:
Na zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 14.12.2006 byl usnesením zastupitelstva č 198/06 schválen územní plán velkého územního celku Pardubického kraje, který definuje koridor pro budoucí výstavbu rychlostní silnice R35. Současně byl Zastupitelstvem usnesením č.Z/199/06 schválen upravený text „Memoranda“, ve kterém je v závěru bodu 3 uveden text o schválení trasy vyhodnocené multikriteriální analýzou jako nejlepší.
Jedná se tedy dle našeho názoru o výklad rozdílu mezi koridorem a konkrétní trasou. Koridor většinou definujeme v extravilánu o šířce cca 600 m, ve kterém je nutno při podrobnějším technickém řešení nalézt po všech stránkách nejlepší trasu dané silnice. K tomuto výběru proto slouží i multikriteriální analýza dopravních, ekonomických a ekologických parametrů. Tento výběr je nutno provádět také z důvodu, že územní plány velkých územních celků se zpracovávají v měřítku 1:50 000 a výběr trasy pro dokumentaci k územnímu řízení se vyhotovuje v měřítku 1:2 000.
Výstavba rychlostní silnice R35 patří mezi priority Ministerstva dopravy pro jejíž realizaci byl schválením územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje vytvořen základní předpoklad.

    26. 1. 2007
bylo požádáno Ministerstvo dopravy o názor na změnu „Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci rychlostní silnice R35 v celé délce trasy po území Pardubického kraje“.

    15. 1. 2007
OS OPÚHK vydává svoji 4. tiskovou zprávu k tomuto tématu s cílem, informovat věřejnost o pokusech vedení kraje revidovat přijatá rozhodnutí o R35;
Současně OS deklaruje souhlas s postupem obcí, které svým postupem podporují schválený územní plán s jižní variantou, aby kraj měl co nejdříve vyřešen problém tranzitní dopravy a měl efektivně vyřešeno napojení většiny území na tuto alternativní severovýchodní páteřní komunikaci k dálnici D1, která napojí kraj na dálnice D11 a D47.

    10. 1. 2007
OS Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové zasílají dopis GŘ Ředitelství silnic a dálnic ČR s výzvou, aby jednala tato státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem dopravy ve smyslu vyjádření náměstka ministra dopravy a upustila od neustálých pokusů ovlivňovat výběr trasy neúčelným předkládáním materiálů v procesu posuzování EIA, které nejsou v souladu se schváleným územním plánem Pardubického kraje;

    1.1. 2007
nabývá účinnosti nový stavební zákon 183/2006 Sb., který podobný postup obcím znovu omezuje na předchozí projednání a schválení krajem;
Tato změna legislativy nemá zpětný právní účinek na předchozí přijatá opatření o stavebních uzávěrách do 31. 12 2006, která jsou platná bez časového omezení;

    30.12. 2006
nabývají účinnosti Nařízení výše uvedených obcí o stavebních uzávěrách;

    29.12. 2006
Krajský úřad píše obcím doporučení s prosbou (doručeno 2. 1. 2007), rezervovat všechny předpokládané trasy v Konceptu územního plánu pro R35, což je v rozporu ve vztahu k schváleným dokumentům územního plánování podle zákona 50/1976 Sb.;

    18.12. 2006
jsou přijati starostové obcí Sloupnice, Řetová, České Heřmanice náměstkem ministra dopravy Jiřím Hodačem, který deklaruje připravenost MD plně respektovat rozhodnutí Pardubického kraje o výběru jižního koridoru pro R35 a postupovat v tomto směru v přípravě územního rozhodnutí v celém území kraje bez přihlédnutí k plánovaným manipulacím s trasou , které by práce na projekt zdržovaly a prodražovaly;

    15.12. 2006
Obce v severní trase R35 přijímají Nařízení obce o stavební uzávěře pro liniové stavby dopravní infrastruktury;
- obce na severní trase vyhodnotily postup kraje jako zřejmou snahu ŘSD a kraje udržovat zejména Vysoké Mýto v naději, že může nárokovat jak obchvat I/35 na jihu, tak rychlostní silnici na severu za Bučkovým kopcem a snahu vyhovět dalším městům Orlickoústecka, že se vrátí k severní variantě;
- některé obce proto využily zákona 50/1976 Sb. k přijetí stavebních uzávěr na liniové stavby dopravní infrestruktury v katastrálních území Slatina, Zálší, Tisová, České Heřmanice, Sloupnice, Řetová a Rybník, aby zamezily spekulacím o možnosti manipulace trasou jižní varianty zpět na sever.

    14.12. 2006
Zastupitelstvo Pardubického kraje schvaluje územní plán s jižní variantou rychlostní silnice R35 (Z/198/06);
- současně schvaluje návrh na úpravu Memoranda (politická proklamace o spolupráci kraje a Ministerstva dopravy s možností vrátit se k severní variantě v úseku Vysoké Mýto - Dětřichov u Moravské Třebové (Z/197/06);
- přijalo usnesení o pořízení změny územního plánu k 31.12.2009 s cílem kraje manipulovat dodatečně se schváleným jižním koridorem pro dálnici v úseku Vysoké Mýto - Dětřichov u Moravské Třebové směrem na sever (Z/199/06);

1 2 3 4 TOPlist
Kontakt: Kontakt  Ochránci přírody údolí Husího krku

Registrováno 29.3.2004, VS/1-1/56855/04-R, IČO: 26659735
Božena Štaudová, předsedkyně sdružení, 561 41 Řetová 77
OPÚHK
  Statistika:   článků celkem: 121 událostí v přehledu: 79  Stránek načteno celkem: 431452 z toho dnes: 48