Vítáme Vás na stránkách občanského sdružení Ochránci přírody údolí Husího krku

Nejčtenější

Zobrazeno   -   5679x
Zobrazeno   -   5428x
Zobrazeno   -   5422x
Zobrazeno   -   5327x
Zobrazeno   -   5296x

Odkazy

Další informace

OPÚHK
 

Přehled vývoje událostí po schválení Územního plánu
VÚC Pardubického kraje dne 14. 12. 2006.

    11.12. 2012
Od silnice k vlakům. Bývalý zmocněnec pro R35 Ivo Toman nastoupil u ČD do funkce ředitele odboru regionální dopravy, který jedná s kraji o objednávkách regionálních spojů.

    9.11. 2012
Po více než 6-ti letech projednávání bylo vydáno stanovisko EIA na R35 v jižním koridoru až do Starého města. V Pardubickém kraji bude zřejmě přikročeno k aktualizaci územního rozhodnutí kvůli trase obchvatu Litomyšle.
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP136

    13.10. 2012
Ministr dopravy oznámil, že na základě výsledku provedeného auditu, který mu byl předložen, skonči v říjnu ve funkci náměstka ministra Ing. Ivo Toman, MBA, do jehož kompetence mimo jiné spadal také stále špatně fungující Centrální registr vozidel. Komplikace při přecházení na nový centrální registr motorových vozidel stály místo Karla Pešku, vrchního ředitele úseku silniční a vodní dopravy.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/dobes-odvolal-vrchniho-reditele-da0-/domaci.aspx?c=A120724_190041_domaci_mku

    28.9. 2012
Ministerstvo dopravy uvolnilo 100 mil. Kč na výkup pozemků v trase R35 od konce dálnice D11 po Ostrov, a to na základě zamítnutých odvolání na prvním úseku Opatovice - Časy. Silnice by podle ministra dopravy měla být prioritní stavbou pro operační programy Evropské unie 2014 -2020.

    25.5. 2012
Po zrušení původního územního rozhodnutí odvolacím orgánem bylo územní rozhodnutí na stavbu R35 Opatovice - Časy dne 17.5.2012 vydáno znovu. Krajský úřad Pardubického kraje jako odvolací orgán zrušil vydané územní rozhodnutí ze 7.6.2011 na základě dvou totožných odvolání - první podal p. Seidl jako starosta obce Časy a druhé jako vlastník dotčených pozemků. Ačkoli nebylo vyhověno námitkám v odvolání, byly shledány procesní i věcné chyby ve vydaném rozhodnutí a proto bylo nutné poračovat v procesu novým vydáním rozhodnutí. Toto rozhodnutí dosud nenabylo právní moci.

    15.8. 2010
Informační centrum rychlostní silnice R35 v Pardubicích bylo určeno jak odborné, tak především laické veřejnosti k informování o postupu přípravy a výstavby jednotlivých úseků rychlostní silnice R35, a to nejen v Pardubickém kraji bylo z úsporných důvodů zrušeno. Ing. Ivo Toman, se stává náměstkem na Ministerstvu dopravy ČR - Sekce silniční a vodní dopravy (náměstek ministra) a vedoucí pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu a členem Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu.

    10.4. 2010
"Zeptejte se mně, na cokoli chcete." To je nabídka vládního zmocněnce Ivo Tomana na webových stránkách http://www.ivo-toman.cz/kontakt pro zájemce o aktuální informace k rychlostní silnici R35.

    18. 1. 2010
V polovině loňského roku předložilo Ředitelství silnic a dálnic ČR k posouzení vlivů na životní prostředí na Ministerstvo životního prostředí ČR oznámení záměru "Silnice R35 v úseku Vysoké Mýto - Staré Město". S ohledem na více nedostatků a nedostatečně zpracovanou část dokumentace v oblasti vlivů na veřejné zdraví, vodu a půdu, byla začátkem ledna dokumentace MŽP ČR vrácena ohlašovateli k doplnění a dopracování. Z pohledu dotčených obcí je nejdůležitější upřesnění trasy silnice R35 ve vztahu k územně plánovací dokumentaci Pardubického kraje a jednotlivých obcí. Tato činnost prodlouží schvalovací proces přibližně o další rok.

    15. 12. 2009
Při nedávném uvádění do provozu křížení silnic a dálnic u Opatovic nad Labem zaznělo z úst současného vládního zmocněcně pro výstavbu D11 a R35 a bývalého radního zodpovědného za dopravu v Pardubickém kraji Ivo Tomana (ODS) nadšené budovatelské přání. „Podařilo se to jen díky tomu, že jsme spojili síly a že jsme tomu věřili. Otvíráme historicky první kilometry silnice R35 v celých východních Čechách. Přeji si, abychom R35 věřili a udělali všechno pro to, aby silnice pokračovala." Muselo by to být velmi rychle, protože ODS slibovala ve svém programovém dokumentu pro volby 2006: „Do roku 2010 postavíme druhé spojení mezi Čechami a Moravou, tedy rychlostní silnici R35 mezi Hradcem Králové a Olomoucí (Mohelnicí).“ Se současnou situací však více koresponduje odhad poslance PČR za Pardubický kraj Jiřího Čepelky(ODS), který tehdy předpověděl, že se bude komunikace stavět až v roce 2025.

    4.11. 2009
Parlament definitvně schválil speciální zákon, který má urychlit výstavbu rychlostní silnice R35. Stavbu bude možné nyní zahájit i bez toho, aniž stát získal vlastnická práva k pozemkům, které se stanou věcným břemenem. Správní řízení se zkracuje na 120 dní. Lhůty pro podání žalob k soudům k přezkoumání správních rozhodnutí se zkracují na polovinu. Odvolací orgány jsou povinny rozhodnout o podaných opravných prostředcích nejpozději však do 30 dnů. Také stavební úřady musejí jednat bezodkladně.

    26.10. 2009
Zmocněnec vlády pro liniovou výstavbu rychlostní silnice R35 a dálnice D11 Ivo Toman zveřejnil obsah svojí činnosti takto:
"Moje náplň, kterou mám danou statutem, je následující:
1) Vyhodnocování věcných a právních, případně jiných problémů zjišťovaných v rámci činnosti zmocněnce a předkládání systémových návrhů na jejich řešení vládě.
2) Koordinace všech platných usnesení vlády, případně jiných platných dokumentů přijatých k dané věci.
3) Koordinace činnosti orgánů státní správy, jimi zřízených organizací a krajské i místní samosprávy, zapojených do procesu přípravy staveb ve všech stadiích předinvestiční technické a majetkoprávní přípravy až k získání pravomocných stavebních povolení.
4) Optimalizace komunikačních vazeb mezi všemi subjekty zúčastněnými v územních a stavebním řízení, včetně občanských sdružení.
5)  Koordinace řešení problémů při přípravě staveb a jejich realizaci.
6) Organizace kontrolních dnů zmocněnce, koordinace a vyhodnocení plnění přijatých opatření.
7) Propagační a přednášková činnost zejména ve vazbě na zmocnění Vládou ČR.
8) Předkládání ročních zpráv o své činnosti a plnění uložených úkolů vládě, prostřednictvím ministra dopravy.
9) Plnění dalších dílčích úkolů dle pokynů ministra dopravy, resp. jím pověřené osoby v rozsahu zmocnění Vládou ČR."


    22.10. 2009
Nejvyšší správní soud v Brně svým rozhodnutím ze dne 26. srpna 2009 zrušil v Územním plánu Pardubického kraje, schváleném 14.12.2006, platnost "vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb D1 - stavba rychlostní silnice R35 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně mimoúrovňových křižovatek s napojením na stávající silniční síť v k.ú. Řídký, Bohuňovice u Litomyšle, Sedliště u Litomyšle, Kornice, Lány u Litoyšle, Litomyšl a Záhraď."

    8.10. 2009
Na úsek rychlostní silnice R35 MÚK Ostrov - MÚK Staré Město bylo zveřejněno 1. října Ministerstvem životního prostředí hodnocení EIA . Na úřední desce Krajského úřadu v Pardubicich je Dokumentace k EIA umístěna od 6.října, takže lhůta pro vyjádřeni je podle zákona do 6.11.2009. Dokumentace obsahuje mimo jiné také závěry k základní variantě jižní trasy R35 i k subvariantě u Litomyšle, která není v souladu s územně plánovací dokumentací obcí a kraje.

    10. 9. 2009
Poslanecká sněmovna schválila zákon, jenž měl původně pomoci dostavbě rychlostní komunikace R35 a podle kterého se při výstavbě dopravních staveb jedná o veřejný zájem. Při získávání pozemků na výstavbu dopravních staveb a další infrastruktury bude možné použít vyvlastnění. Zákon schválila poslanecká sněmovna na svém 60. zasedání 127 hlasy z přítomných 154 poslanců, dva hlasy byly proti.

    8. 9. 2009
Veřejné projednání "Návrhu zásad územního rozvoje Pardubického kraje" proběhne 21. září. Podle stavebního zákona 183/2006 Sb. nejpozději do tohoto termínu může každý uplatnit svoje připomínky. Z pohledu rychlostní silnice R35 jsou vedle jižní varianty ve "Výkresu veřejně prospěšných staveb a opatření" zahrnuty přeložky silnic II/360 a III/36012 přes Sloupnici a Řetovou, v trase dříve navrhované severní varianty R35, později územní rezervy přivaděče od Litomyšle mezi Českou Třebovou a Ústí nad Orlicí.

    6.8. 2009
Z pololetní zprávy ministra dopravy k přípravě a realizaci rychlostní silnice R35 v Pardubickém kraji vyplývá, že prostředky na přípravu dosud nezahájených úseků jsou zajištěny zatím na prováděcí dokumentaci. Na konci roku 2009 se očekává dokončení schvalovacího procesu EIA na Ministerstvu životního prostředí, který byl aktualizován podle stabilizované jižní varianty v Návrhu zásad územního rozvoje Pardubického kraje. Realizace dalších úseků od Opatovic nad Labem směrem k Mohelnici je přímo závislá na zajištění finančních prostředků v rámci dopravní infrastruktury v ČR.

    14.7. 2009
„S činností vládního zmocněnce mám zkušenosti z přípravy rychlostní silnice R35“, říká v souvislosti s novým zmocněním pro D11 Ivo Toman, který je teprve od ledna vládním zmocněncem pro R35. Jinak aktuální situaci komentují média, která uvedla: "Selhal, a byl za to odměněn." Důvodem, že se nestaví další potřebné úseky rychlostní silnice R 35, byl mnoho let trvající politický spor o její trasu. Zasloužil se o to dokonce výrazně i Ivo Toman, který byl zodpovědným radním za dopravu Pardubického kraje a nyní se chystá vložit do patnáctiletého sporu o pozemky pro hradeckou dálnici D11.

    30.6. 2009
V tisku proběhla zpráva, že "Ředitelství silnic a dálnic vyplatilo za duben a květen pěti dálničním zmocněncům 580.000 korun, což v průměru vychází na 58.000 korun měsíčně na jednoho zmocněnce. Zmocněnce jmenovala začátkem ledna tehdejší vláda Mirka Topolánka, aby pomohli rozhýbat výstavbu silnic a dálnic v krajích. Převážně jde o regionální politiky ODS, kteří neuspěli v podzimních krajských volbách." V Pardubickém kraji je zmocněncem pro výstavbu R35 bývalý hejtman Ivo Toman. Zřejmě oprávněné jsou reakce veřejnosti, která se zajímá o to, "co potom dělají ostatní zaměstnanci ŘSD? To nejsou schopni připravit stavby sami?"

    19.6. 2009
Ministerstvo dopravy představilo "Krizový plán ministra dopravy Gustáva Slamečky k dosažení úspor při výstavbě dopravní infrastruktury" pro následujících několik let. Navrhují se řešení v oblastech výkupu pozemků a přípravy staveb, norem, projektové přípravy a odměňování projektantů, objektové skladby staveb a uplatňování cenových normativů. Závěrem se uvádí: "Řada opatření, která ministerstvo dopravy navrhuje, není navržena poprvé, ale dosud nebyla průchodná - očekávání veřejnosti tomu nebyla nakloněna. Propad finančních možností státu je proto vhodným okamžikem, kdy diskusi o této problematice zahájit a nalézt a přijmout řešení, která budou ku prospěchu budování dopravní infrastruktury nejen v době ekonomické krize, ale i po jejím skončení."

    25.5. 2009
Hejtman Radko Martínek upozorňuje, že v územním plánu Pardubického kraje není zakreslen žádný přivaděč Orlickoústecka, pouze jižní trasa R35. Problém je v tom, že v Libchavách a v Ústí nad Orlicí chtějí starostové vést silnici jinak, než jaká podoba je schvalována v nové revizi územního plánu. Jakmile bude dokončena připravovaná změna na jaře 2010, bude muset být zahájena další změna. Tím se začátek stavby přivaděčů ještě posune. Podle Martínka asi o dva roky po začátku stavby R35. Její zahájení politici odhadují na roky 2012 až 2015.

1 2 3 4 TOPlist
Kontakt: Kontakt  Ochránci přírody údolí Husího krku

Registrováno 29.3.2004, VS/1-1/56855/04-R, IČO: 26659735
Božena Štaudová, předsedkyně sdružení, 561 41 Řetová 77
OPÚHK
  Statistika:   článků celkem: 121 událostí v přehledu: 79  Stránek načteno celkem: 431495 z toho dnes: 91