Vítáme Vás na stránkách občanského sdružení Ochránci přírody údolí Husího krku

Nejčtenější

Zobrazeno   -   5082x
Zobrazeno   -   4878x
Zobrazeno   -   4868x
Zobrazeno   -   4779x
Zobrazeno   -   4712x

Odkazy

Další informace

OPÚHK

 Obce se pojistily proti manipulaci s trasou R35

Ochránci přírody údolí Husího krku respektují přijatý územní plán Pardubického kraje ve všech jeho částech. Zvláště oceňují existenci právního dokumentu, který závazně definuje území a koridor, v kterém bude probíhat stavba rychlostní silnice R35. Vyhláška kraje o územním plánu má váhu zákona, kterým se musí všichni řídit. Kraj dosud vytrvale zdůrazňoval, že do jeho rozhodovacích práv o územním plánu a výběru koridoru nové spojnice dálnic D1 a D11 nemůže nikdo zasahovat, ani stát jako investor. S těmito postoji kontrastuje neustálá snaha vedení kraje omezit práva občanů některých malých obcí. Důkazem toho je doporučení zastupitelstva a dopis Krajského úřadu obcím, aby rezervovaly pro silnici navíc také území, jež v platném územním plánu pro tuto dopravu vymezena nejsou. Vedení kraje se tak pustilo do dalšího "dobrodružství" a celou situaci ohledně rychlostní silnice R35, pro kterou vybralo jižní koridor, znovu zamotává.
Ochránci přírody údolí Husího krku to považují za pokračování politické hry skalních zastánců odmítnuté tzv. severní varianty. Čistopis územního plánu je totiž invariantní a obsahuje pouze trasu jednu, a to tzv. jižní. Zastupitelstvem naplánovaná změna územního plánu do roku 2009 naopak musí vzít v úvahu opatření sedmi obcí o stavebních uzávěrách v místech, kde vedení R35 v mnoha variantách sice předpokládal Koncept územního plánu, nezná je však již schválený čistopis. Samotné usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje "chránit všechny prověřované trasy R35 jako územní rezervu" je pro obce doporučením, jak nerespektovat zákon. Schválený územní plán platí ve všech částech, a proto jsou jakékoliv další pokusy manipulovat s trasováním silnice R35 severně od Vysokého Mýta až po Rybník zbytečné.

Tisková zpráva 15. 1. 2007
Přehled událostí souvisejících s výběrem koridoru pro tranzitní rychlostní komunikaci R35 v Pardubickém kraji.

14.12. 2006 Zastupitelstvo Pardubického kraje schvaluje územní plán s jižní variantou rychlostní silnice R35 (Z/198/06);
- současně schvaluje návrh na úpravu Memoranda (politická proklamace o spolupráci kraje a Ministerstva dopravy s možností vrátit se k severní variantě v úseku Vysoké Mýto - Dětřichov u Moravské Třebové (Z/197/06);
- přijalo usnesení o pořízení změny územního plánu k 31.12.2009 s cílem kraje manipulovat dodatečně se schváleným jižním koridorem pro dálnici v úseku Vysoké Mýto - Dětřichov u Moravské Třebové směrem na sever (Z/199/06);

15.12. 2006 Obce v severní trase R35 přijímají Nařízení obce o stavební uzávěře pro liniové stavby dopravní infrastruktury;
- obce na severní trase vyhodnotily postup kraje jako zřejmou snahu ŘSD a kraje udržovat zejména Vysoké Mýto v naději, že může nárokovat jak obchvat I/35 na jihu, tak rychlostní silnici na severu za Bučkovým kopcem a snahu vyhovět dalším městům Orlickoústecka, že se vrátí k severní variantě;
- některé obce proto využily zákona 50/1976 Sb. k přijetí stavebních uzávěr na liniové stavby dopravní infrestruktury v katastrálních území Slatina, Zálší, Tisová, České Heřmanice, Sloupnice, Řetová a Rybník, aby zamezily spekulacím o možnosti manipulace trasou jižní varianty zpět na sever.

18.12. 2006 jsou přijati starostové obcí Sloupnice, Řetová, České Heřmanice náměstkem ministra dopravy Jiřím Hodačem, který deklaruje připravenost MD plně respektovat rozhodnutí Pardubického kraje o výběru jižního koridoru pro R35 a postupovat v tomto směru v přípravě územního rozhodnutí v celém území kraje bez přihlédnutí k plánovaným manipulacím s trasou , které by práce na projekt zdržovaly a prodražovaly;

29.12. 2006 Krajský úřad píše obcím doporučení s prosbou (doručeno 2. 1. 2007), rezervovat všechny předpokládané trasy v Konceptu územního plánu pro R35, což je v rozporu ve vztahu k schváleným dokumentům územního plánování podle zákona 50/1976 Sb.;

30.12. 2006 nabývají účinnosti Nařízení výše uvedených obcí o stavebních uzávěrách;

1.1. 2007 nabývá účinnosti nový stavební zákon 183/2006 Sb., který podobný postup obcím znovu omezuje na předchozí projednání a schválení krajem;
Tato změna legislativy nemá zpětný právní účinek na předchozí přijatá opatření o stavebních uzávěrách do 31. 12 2006, která jsou platná bez časového omezení;

10. 1. 2007 OS Ochránci přírody údolí Husího krku v Řetové zasílají dopis GŘ Ředitelství silnic a dálnic ČR s výzvou, aby jednala tato státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem dopravy ve smyslu vyjádření náměstka ministra dopravy a upustila od neustálých pokusů ovlivňovat výběr trasy neúčelným předkládáním materiálů v procesu posuzování EIA, které nejsou v souladu se schváleným územním plánem Pardubického kraje;

15. 1. 2007 OS OPÚHK vydává svoji 4. tiskovou zprávu k tomuto tématu s cílem, informovat věřejnost o pokusech vedení kraje revidovat přijatá rozhodnutí o R35;
Současně OS deklaruje souhlas s postupem obcí, které svým postupem podporují schválený územní plán s jižní variantou, aby kraj měl co nejdříve vyřešen problém tranzitní dopravy a měl efektivně vyřešeno napojení většiny území na tuto alternativní severovýchodní páteřní komunikaci k dálnici D1, která napojí kraj na dálnice D11 a D47.


26. 1. 2007   bylo požádáno Ministerstvo dopravy o názor na změnu „Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci rychlostní silnice R35 v celé délce trasy po území Pardubického kraje“.

6. 2. 2007   sdělilo Ministerstvo dopravy následující výklad k postupu kraje:
Na zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 14.12.2006 byl usnesením zastupitelstva č 198/06 schválen územní plán velkého územního celku Pardubického kraje, který definuje koridor pro budoucí výstavbu rychlostní silnice R35. Současně byl Zastupitelstvem usnesením č.Z/199/06 schválen upravený text „Memoranda“, ve kterém je v závěru bodu 3 uveden text o schválení trasy vyhodnocené multikriteriální analýzou jako nejlepší.
Jedná se tedy dle našeho názoru o výklad rozdílu mezi koridorem a konkrétní trasou. Koridor většinou definujeme v extravilánu o šířce cca 600 m, ve kterém je nutno při podrobnějším technickém řešení nalézt po všech stránkách nejlepší trasu dané silnice. K tomuto výběru proto slouží i multikriteriální analýza dopravních, ekonomických a ekologických parametrů. Tento výběr je nutno provádět také z důvodu, že územní plány velkých územních celků se zpracovávají v měřítku 1:50 000 a výběr trasy pro dokumentaci k územnímu řízení se vyhotovuje v měřítku 1:2 000.

Výstavba rychlostní silnice R35 patří mezi priority Ministerstva dopravy pro jejíž realizaci byl schválením územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje vytvořen základní předpoklad.

21.2. 2007   byla na 7. jednání vlády předložena „Informace o stavu přípravy a realizace rychlostní silnice R35 na území Pardubického kraje“, kde se ke stavbě v úseku „Zámrsk – Mohelnice“ uvádí:
Dne 14.12.2006 schválilo zastupitelstvo Pardubického kraje ÚP VÚC Pardubického kraje a tímto usnesením schválilo vedení R35 v jižní trase s tím, že zároveň schválilo pořízení změny územního plánu. Předmětem změny má být hledání a prověření nejoptimálnější trasy R35 v oblasti Vysokomýtska a Litomyšlska. S tím souvisí i otázka přeložky silnice I/35 – obchvatu Vysokého Mýta (zpracování dokumentace pro stavební povolení DSP bylo pozastaveno z důvodu nesouladu s územním plánem a nemožnosti získání územního rozhodnutí).

Časový harmonogram zahajování výstavby jednotlivých úseků
Sedlice – Opatovice……….2006 (zahájeno)
Opatovice – Časy…………..2010
Časy – Ostrov……………....2010
Ostrov – Zámrsk…………...2011
Zámrsk – Opatov…………..2012
Opatov – Staré Město……..2012
St. Město – Mohelnice…….2012

28.3.2007   občanské sdružení obdrželo názor generálního ředitele ŘSD ČR, že otázka R35 je jednoznačnou prioritou a jedině vybudováním R35 může Česká republika udržet kontinuální rozvoj hospodářství a také jedině tak odlehčí a vůbec umožní uvést do žádoucího stavu dálnici D1.

18.4.2007   nám sděluje ministr dopravy prostřednictvím svého náměstka, že bude dávat přednost přípravě úseků silnice R35, kde se nepředpokládá změna územního plánu. Zdržuje se tak příprava v úseku Vysoké Mýto - Staré Město na Moravě, kde se může čekat na výsledek dopravní studie pořizované krajem až do 31.12. 2008.

  Tento text byl zobrazen: 2859×   Vytisknout tento článek.  Vytisknout tento článek   
TOPlist
Kontakt: Kontakt  Ochránci přírody údolí Husího krku

Registrováno 29.3.2004, VS/1-1/56855/04-R, IČO: 26659735
Božena Štaudová, předsedkyně sdružení, 561 41 Řetová 77
OPÚHK
  Statistika:   článků celkem: 121 událostí v přehledu: 79  Stránek načteno celkem: 398812 z toho dnes: 66